Osoby odpowiedzialne:
Spory o Zapłatę
Rafał Pytlak
wspólnik zarządzający
Spory o Zapłatę
Wojciech Deja
wspólnik kancelarii

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach o zapłatę, na etapie postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego, jak również w postępowaniach karnych, aż do ostatecznego zaspokojenia roszczenia. Specjalizujemy się w tzw. trudnych egzekucjach, stosując pełen wachlarz instytucji prawa cywilnego i karnego dla przeciwdziałania wyprowadzaniu aktywów spod egzekucji.

Prowadzimy jedne z największych w Polsce i najbardziej złożonych spraw odszkodowawczych oraz o zapłatę z uwzględnieniem elementów prawa korporacyjnego.

Krótki opis sprawy: głoszenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu wyprzedaży za bezcen majątku biznesowego w celu pokrzywdzenia części wspólników.

Analiza prawno – finansowa kilkudziesięciu transakcji pozbawionych uzasadnienia gospodarczego ze wskazaniem na realizację wspólnego zamiaru – transferu aktywów poza Grupę Kapitałową.

Wobec podjęcia przez sprawcę dalszych rozporządzeń w celu uniemożliwienia przeprowadzenia w przyszłości skutecznej egzekucji – zgłoszenie powództwa o uznanie czynności prawnych za bezskuteczne w stosunku do wierzycieli.

WPS: ok. 300 mln zł. Stan sprawy: postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń, postępowanie przed sądem I instancji.

Krótki opis sprawy: reprezentacja klienta w sprawie o wypłatę dywidendy w spółce rodzinnej, przy sprzeciwie drugiego wspólnika.

Próba szantażu korporacyjnego podjęta przez drugiego wspólnika w celu wymuszenia wykupu klienta po rażąco zaniżonej cenie – uzależnienie wypłaty dywidendy od akceptacji ceny.

Udział w Zgromadzeniach Wspólników i posiedzeniach Zarządu, argumentacja prawno – finansowa wskazująca na brak potrzeby pozostawienia zysku w spółce oraz na rzeczywiste intencje drugiej strony zmierzające do wrogiego przejęcia biznesu.

WPS: ok. 10 mln zł. Stan sprawy: przeprowadzenie złożonego procesu korporacyjno – negocjacyjnego, obejmującego spotkania i wymianę korespondencji, w celu uzyskania materiału dowodowego na bezprawność działań drugiej strony. W perspektywie wszczęcia sprawy sądowej – doprowadzenie do wypłaty dywidendy.

Serwis dedykowany: SPORYMAJĄTKOWE